Jiří Černický

CZ EN
  • Narozen: 1966
  • Místo narození: Ústí nad Labem
  • Působiště: Praha

Vzdělání:

1993–1997 Akademie výtvarných umění v Praze
1990–1993 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
1987–1990 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
1983–1987 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jablonec nad Nisou

Tvorba Jiřího Černického je plná výrazových proměn, vypjatých gest i svébytného humoru. Každé dílo tohoto autora skrývá silný příběh v rovině obsahové, ale také v rovině hledání adekvátních výrazových prostředků. Chceme-li přesto formulovat určitou jednotící linii jeho usilování, potom je nezbytné zmínit především neutuchající schopnost téměř dětského údivu a rovněž vůli po otevřené komunikaci, často vyhrocené na ostří nože.

Černického vyjadřovací metody nejsou omezeny na konkrétní médium, jeho záběr sahá od klasické malby, přes video, objekt, instalaci a performanci až k osobní angažovanosti a drásající tělesné účasti umělce při realizaci náročných projektů, jako např. „Slzy pro Etiopii“ (1993-94). Autor tehdy nejprve v kontejnerech umístěných na výkladě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem shromáždil slzy místních obyvatel, které po měsíčním úmorném putování osobně předal představenému kláštera v etiopském městečku Lalibela.

Do povědomí širšího okruhu diváků se Černický výrazněji zapsal projektem První sériově vyráběná schizofrenie (1998), když nechal vyrábět keramické přilby stylizované do grimasy známého Munchova Výkřiku. Ve stejném roce se stává laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Významově mnohoznačný přístup využil Jiří Černický i v jednom ze svých formálně nejdynamičtějších děl, v multimediální instalaci „SONY Garden“ z roku 2002. Autor v jeho rámci vstoupil do komunikačního procesu s představiteli nadnárodní společnosti a získal jejich materiálovou podporu. Sponzorský dar v podobě desítek různých hi-tech elektrospotřebičů (monitory, video-přehrávače, tiskárny) potom vlastnoručně, primitivně a pracně destruoval a z takto získaného materiálu sestavil jakousi minimalistickou zenovou zahradu.

Tento relativizující přistup ale není typický pouze pro Černického spektakulární a konceptuálně vyhraněné instalace, nýbrž se projevuje i ve zdánlivě odlehčených a estetizujících malířských projektech. Jako přiklad můžeme bezesporu vzpomenout bravurní obrazový cyklus „Bin Ladinova lampa“ z roku 1999, ve kterém autor kombinuje principy barevného i tvarového ornamentalismu s vyhraněnou sociální tematikou.

Badatelství, zájem o archivy a fenomén manipulace veřejnosti zdánlivě seriózními fakty se zhmotnil v  Gagarinově věci z roku 2006. 

V roce 2016 Jiří Černický připravil pro Galerii Rudolfinum specifický projekt, samostatnou výstavu s názvem Divoký sny, vycházející z cyklu víc než padesáti kreseb a čítající stejný počet objektů a instalací, z nichž více než polovina vznikla přímo pro výstavu. 

  • Born: 1966
  • Place of birth: Ústí nad Labem
  • Workplace: Prague

Education:

1993–1997 The Academy of Fine Arts in Prague
1990–1993 The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
1987–1990 Pedagogical Faculty, Ústí nad Labem
1983–1987 Secondary School of Arts and Crafts, Jablonec nad Nisou

Jiří Černický’s work is full of expressive changes, tense gestures and unique humor. Each of this author’s works hides a strong story in terms of content, but also in terms of the search for adequate means of expression. Yet if we want to formulate a certain unifying line of his endeavors, then it is necessary to mention, above all, his unceasing capacity for almost childlike wonder, as well as his willingness to communicate openly, often at knifepoint.

Černický’s methods of expression are not limited to any particular medium; his range extends from classical painting, through video, objects, installation and performance, to personal engagement and the artist’s poignant physical participation in challenging projects such as Tears for Ethiopia (1993-94). At that time, the artist first collected tears from local inhabitants in containers placed in the shop window of the Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem which he then personally handed over to the head of the monastery in the Ethiopian town of Lalibela after a month-long arduous journey.

Černický made his mark on a wider audience with his project First Schizophrenia Produced in Series (1998), when he commissioned the production of ceramic helmets stylized in the facial expression of Munch’s famous painting The Scream. In the same year, he became a laureate of the Jindřich Chalupecký Award.

Jiří Černický also used this ambiguous approach in one of his most formally dynamic works, the multimedia installation SONY Garden from 2002. The author entered a communication process with representatives of a multinational company and received their material support. The sponsor’s donation in the form of dozens of various hi-tech electrical appliances (monitors, video players, printers) was then destroyed by Černický, primitively and laboriously, and from the material thus obtained he assembled a kind of minimalist Zen garden.

However, this relativizing approach is not only typical of Černický’s spectacular and conceptually distinct installations, but also manifests itself in his seemingly lighter and aestheticizing painting projects. As an example, we can undoubtedly mention the bravura pictorial cycle Bin Laden’s Lamp from 1999, in which the author combines the principles of color and shape ornamentalism with a distinct social theme.

Research, interest in archives, and the phenomenon of manipulating the public with seemingly serious facts materialized in Gagarin’s Things in 2006.

In 2016, Jiří Černický prepared a specific project for the Rudolfinum Gallery, a solo exhibition entitled Wild Dreams, based on a series of more than fifty drawings and comprising an equal number of objects and installations, more than half of which were created specifically for the exhibition.

  • Pořadí
  • 2022 13
  • 2021 14

Nabídka děl

V případě zájmu o jiná díla autora, neuvedená v aktuální nabídce, nás prosím kontaktujte.
Rádi zprostředkujeme návštěvu ateliéru, nebo kontakt na autory, kteří nejsou uvedeni na těchto stránkách.

Více o autorovi

Lenka Lindaurová

nezávislý kritik/Independent criticism

Multimediální tvorba Jiřího Černického se často pohybuje na rozhraní tradičního výtvarného umění a vědy. Jeho projekty jsou nabité vizionářskou fantazií, u malby naopak nechává zaznít poetické tóny a vnitřní emoce. Jestli nějaký pocit před jeho tvorbou převažuje, tak je to ten, že Jiřímu Černickému všechno uvěříte. Je ve svém díle osobně angažovaný, jeho síla a talent z obrazů i objektu vyzařují. Průřez jeho tvorbou přinesla energeticky nabitá výstava v pražském Rudolfinu.

Jiří Černický’s multimedia work often straddles the interface between traditional art and science. His projects are charged with visionary fantasy, while his paintings, on the other hand, let poetic tones and inner emotions resound. If there is one feeling that prevails before his work, it is that you will believe everything Jiří Černický says. He is personally involved in his work, and his strength and talent radiate from his paintings and objects. A cross-section of his work was presented in an energetically charged exhibition at the Rudolfinum in Prague.

Aktuality autora

Jiří Černický – Krabatův byt

Vernisáž se koná 1.4.2023 od 17 hodin v prostorách Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo náměstí 71, Litomyšl. Výstava potrvá do 20.5.2023.

Jiří Černický – Kongo severu

Křest knihy a autorská přednáška Jiřího Černického dne 23.3.2023 od 18 hodin v Přednáškovém sále Muzea literatury, Pelléova 22/44, Praha 6

Magické aktuality. Vzpoura lenochodů – Michaela Černická / Jiří Černický

Vernisáž ve čtvrtek 2.6. v 17 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Jiří Černický – Sebevdech

Vernisáž výstavy fotografií ve čtvrtek 13. 1. 2022 v 18:00 v Ateliéru Josefa Sudka.

Jiří Černický – Archaické aktuality

Generálka světelné instalace v rámci Signal Festivalu ve středu 13. 10. v 19 hodin v Kasárnách Karlín.

ART INDEX POP-UP GALLERY

2—5/9 na adrese Újezd 11, Praha 5, Malá Strana.
Všichni autoři