Karel Štědrý

CZ EN
  • Narozen: 1985
  • Místo narození: Praha
  • Působiště: Praha

Vzdělání:

2003–2010 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér malířství Stanislava Diviše
1999–2003 Střední umělecká škola Václava Hollara

Malíř Karel Štědrý patří k předním osobnostem generace, která na českou uměleckou scénu vstoupila v průběhu prvního desetiletí jednadvacátého století. Ve své tvorbě odráží zdánlivě protikladné zdroje. Můžeme v ní rozpoznat zájem o klasickou modernu, architekturu, ale také o pop-kulturu a její specifické projevy jako graffiti, hip-hop, break-dance a počítačové hry.

Nejprve studoval na Vyšší odborné škole Václava Hollara propagační grafiku a poté malbu v ateliéru Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Školu ukončil malířským cyklem nazvaným „Nikdo negeometrický nechť nevstupuje“, který předznamenal jeho další směřování v rámci geometrické abstrakce. Ve stejném roce, kdy absolvoval VŠUP, získal cenu ARSkontakt určenou mladým výtvarným umělcům. Ještě během studií, v roce 2006, založil spolu s Davidem Hanvaldem, Ondřejem Malečkem Josefem Achrerem a Martinem Krajcem skupinu OBR. V roce 2006 měl v pražské Galerii 35m2 první samostatnou výstavu nazvanou Architektury, přičemž od té doby má přinejmenším jednu přehlídku svého díla ročně. V roce 2008 se účastnil mezinárodního sympozia výtvarných akademií v Mikulově, v roce 2012 sympozií v Mikulově a Litomyšli (Mladé hvězdy), v roce 2017 byl na rezidenčním tvůrčím pobytu v čínském městě Hangzhou.

Ačkoliv jsou obrazy Karla Štědrého založené na geometrických vztazích a proporcích, tak neztrácejí spontánnost. Odrážejí umělcovu osobnost, v malbách se prolíná rozum a cit, určitá askeze a hravost. Jejich vizuální vlídnost je – vedle promyšlené kompozice – výsledkem kombinování akrylových barev a pastelů. Jiné obrazy zase malíř vytváří výhradně pomocí černého, vlastnoručně připraveného uhlu. Mají v sobě řád i živelnost. Navzájem se obohacují, přebírají a rozvíjejí motivy, které jsou do nich vetknuty. Není bez zajímavosti, že umělec v první fázi používá namísto skicáku počítač.

Autor: Petr Volf

  • Born: 1985
  • Place of birth: Praha
  • Workplace: Prague

Education:

2003–2010 The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, studio of Stanislav Diviš
1999–2003 The Václav Hollar Art School in Prague

The painter Karel Štědrý is among the leading personalities of the generation that entered the Czech art scene during the first decade of the twenty-first century. His work reflects seemingly contradictory sources. In it we can recognize an interest in classical modernism, architecture, as well as in pop culture and its specific expressions such as graffiti, hip-hop, break-dancing and computer games.

He first studied promotional graphics at the Václav Hollar Art School in Prague (1998–2003) and then painting in the studio of Stanislav Diviš at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (2003–2010). He completed his studies with a cycle of paintings titled “Let No One Ignorant of Geometry Enter,” which foreshadowed his further direction within geometric abstraction. In the same year of graduating from the academy, he won the ARSkontakt prize for young artists. While still studying, in 2006, he founded the group Obr (Giant) together with David Hanvald, Ondřej Maleček, Josef Achrer, and Martin Krajc. In 2006, he had his first solo exhibition, titled Architectures, at the 35m2 gallery in Prague, and since then he has had at least one exhibition of his work per year. In 2008, he participated in the international academic Mikulov Art Symposium, in 2012 in symposia in Mikulov and Litomyšl (Young Stars), and in 2017 he was on a creative art residency in Hangzhou, China.

Although Karl Štědrý’s paintings are founded on geometric relationships and proportions, they do not lack spontaneity. They reflect the artist’s personality; reason and emotion, a certain asceticism and playfulness intermingle in the paintings. Their visual friendliness is – in addition to their thoughtful composition – the result of combining acrylic paints and pastels. Other paintings, on the other hand, the painter creates exclusively using his own black, hand-made charcoal. They contain both order and liveliness. They enrich each other, adopting and developing the motifs woven into them. It is noteworthy that in the first stage the artist uses a computer instead of a sketchbook.

Nabídka děl

V případě zájmu o jiná díla autora, neuvedená v aktuální nabídce, nás prosím kontaktujte.
Rádi zprostředkujeme návštěvu ateliéru, nebo kontakt na autory, kteří nejsou uvedeni na těchto stránkách.

Aktuality autora

Stanislav Kolíbal a Karel Štědrý – Paralely

Vernisáž 22. března od 18:00 v galerii Villa Pellé.
Všichni autoři