Krištof Kintera

CZ EN
  • Narozen: 1973
  • Místo narození: Praha
  • Působiště: Praha

Vzdělání:

1992–1999 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéry Michaela Bielického, Milana Knížáka, Aleše Veselého a Jiřího Lindovského
2003 Postgraduální studium na Rijksakademie van Beeldende Kunsten - Amsterdam

Krištof Kintera jednoznačně patří k nejpopulárnějším současným českým multimediálním umělcům. Je spoluzakladatelem experimentální divadelní skupiny Jednotka, autorem výtvarné koncepce každoročního festivalu 4+4 dny v pohybu. 

Jeho dílo by se dalo charakterizovat jako hravá a vtipná kritika konzumní, globalizované a přetechnizované moderní společnosti, která v sobě zároveň nese jakési tíživé memento špatného konce. Technicky náročné, často monumentální, pohyblivé artefakty, nebo znásilněná a kompletně přetvořená, až zdevastovaná prostředí výstavních prostor, si získala velkou řadu příznivců, ale i zarytých odpůrců. Výsledný efekt je však nepochybný, Kinterovo umění budí mimořádnou pozornost a velké emoce, což byl jeden z důvodů zařadit jeho samostatnou výstavu (Nervous Trees, 2017) v galerii Rudolfinum jako jubilejní, 100. od svého založení.

Prvním výrazným projektem, kterým na sebe Kintera upozornil, byl jakýsi  „domácí mazlíček“ z lakovaného laminátu s názvem TO (1996), který se stal Kinterovým nerozlučným přítelem, provázel ho na nákupech, v metru, prostě všude, kam jeho pán zavítal.  Propojení vlastního života s fiktivní „osobou“ rozvíjí Kintera i ve své další práci Plumbař (1995-1998). Jedná se znovu o komplexní dílo zahrnujícím akci, její dokumentaci, jednotlivé objekty, ale i celkovou instalaci. Mezi další díla, která upoutala svou výjimečností patří bezesporu Spotřebiče (1997-1998), Mluviči (1999), pětimetrový Šiva sestrojený z lamp My Light is Your Life (2009), série deformovaných jízdních kol, nebo pouličních lamp, proměnlivá monumentální instalace Démon růstu (2012), pohyblivé stromy Nervous trees (2013), nebo „jedovaté“ krajiny Postnaturalia (2017), městská prostředí z tužkových baterií Out of Power Tower (2018 – 19) a mnoho dalších. Svou tvorbu Kintera průběžně doprovází rozsáhlými sériemi „kreseb“, vyvíjejících se od sprejovaných panáčků, přes barevné plochy rozlité barvy evokující např. obličeje, až ke kolážím prostorových materiálů přecházejících v jakési objekty na papíře, často doplněné vtipnými texty a originálními názvy.

Různorodost použitých materiálů, jejich kombinací a nečekaných kontextů, to vše vytváří dojem nevyčerpatelnosti Kinterových nápadů, o které je zájem nejen u nás, ale stále častěji i v zahraničí. Kromě samostatné výstavy v Rudolfinu stojí za zmínku např. výstava v GHMP v Městské knihovně v Praze (2012), v Tinguely Museu v Bazileji (2014) , nebo v Kunsthalle v Rotterdamu (2015) a zastoupení ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Olbricht Collection, Essen, GER, Ludwig Múzeum, Budapest, HUN, Museum der Moderne, Salzburg, AUT, Fogg Art Museum of Harvard University, Boston, USA, MOCAK – Museum of Contemporary Art – Krakow, POL, Boghossian Foundation, Bruxelles, BEL, Collezione Maramotti, ITA a v mnoha dalších.

  • Born: 1973
  • Place of birth: Praha
  • Workplace: Prague

Education:

1992–1999 The Academy of Fine Arts in Prague, studios of Michael Bielický, Milan Knížák, Aleš Veselý and Jiří Lindovský
2003 Post-graduate studies at Rijksakademie van Beeldende Kunsten – Amsterdam

Krištof Kintera is undoubtedly one of the most popular contemporary Czech multimedia artists. He is the co-founder of the experimental theater group Jednotka, and author of the artistic concept of the annual festival 4+4 Days in Motion.

His work could be characterized as a playful and witty critique of the consumerist, globalized and overtechnicized modern society, which at the same time bears a kind of heavy omen of a bad end. His technically demanding, often monumental, moving artefacts, or raped and completely transformed, even devastated environments of exhibition spaces, have won a large number of supporters, but also die-hard opponents. However, the resulting effect is unmistakable; Kintera’s art evokes extraordinary attention and strong emotions, which was one reason for including his solo exhibition (Nervous Trees, 2017) at the Rudolfinum Gallery as the 100th anniversary exhibition.

The first striking project with which Kintera drew attention to himself was a kind of “household pet” made of lacquered laminate called TO (1996), which became Kintera’s inseparable friend, accompanying him on shopping trips, in the subway, simply everywhere his master visited. Kintera also develops the connection between his own life and a fictional “person” in his other work Plumbař (1995-1998).  This is again a complex work including an event, its documentation, individual objects, but also the overall installation. Other works that have attracted attention for their uniqueness undoubtedly include Spotřebiče (Appliances) (1997-1998), Mluviči (Speakers) (1999), the five-meter tall Shiva constructed from lamps My Light is Your Life (2009), a series of deformed bicycles or street lamps, the changing monumental installation Démon růstu (Demon of Growth) (2012), the moving trees Nervous Trees (2013), or the “poisonous” landscapes of Postnaturalia (2017), the urban environments made of pencil batteries Out of Power Tower (2018–19) and many others. Kintera continuously accompanies his work with large-scale series of “drawings”, evolving from spray-painted dolls, through colored surfaces of spilled paint evoking e.g., faces, to collages of spatial materials transforming into objects on paper, often accompanied by witty texts and original titles.

The variety of materials used, their combinations and unexpected contexts all create the impression of the inexhaustibility of Kintera’s ideas, which are in demand not only in this country, but also increasingly abroad. In addition to the solo exhibition at the Rudolfinum, it is worth mentioning, e.g., the exhibition at the Prague City Gallery in the Municipal Library in Prague (2012), the Tinguely Museum in Basil (2014), or in the Kunsthalle in Rotterdam (2015) and his representation in the collections of the National Gallery in Prague, the Gallery of the City of Prague, the Olbricht Collection in Essen, the Ludwig Múzeum in Budapest, the Museum der Moderne, in Salzburg, the Fogg Art Museum of Harvard University, in Boston, MOCAK – the Museum of Contemporary Art in Krakow, the Boghossian Foundation in Brussels, the Collezione Maramotti in Italy and many others.

  • Pořadí
  • 2020 5
  • 2019 5

Nabídka děl

V případě zájmu o jiná díla autora, neuvedená v aktuální nabídce, nás prosím kontaktujte.
Rádi zprostředkujeme návštěvu ateliéru, nebo kontakt na autory, kteří nejsou uvedeni na těchto stránkách.

Více o autorovi

Lenka Lindaurová

nezávislý kritik/Independent criticism

Umělec už je řadu let skutečnou hvězdou současného českého umění, což dokazuje i velký zájem předních zahraničních institucí o jeho práce. Koupě Kinterova díla je naprosto spolehlivá investice a navíc se s ním dobře žije. Svou hravou ironií a nadsázkou dokáže vytvořit atmosféru, která komukoli okamžitě zlepší náladu. Cenově jsou dostupnější reliéfní obrazy či koláže než objekty, obojí jsou však sběratelskými perlami.

The artist has been a real star of contemporary Czech art for many years, as evidenced by the great interest of leading foreign institutions in his work. Buying Kintera’s work is an absolutely reliable investment, and it is also nice living with them. With his playful irony and hyperbole, he can create an atmosphere that instantly improves anyone’s mood. Relief paintings or collages are more affordable than sculptures, but all are collectible gems.

Aktuality autora

Výstava ze sbírky fondu ARTEFIN

5. 6. – 30. 9. 2022 Galerie v Sýpce zámku Bechyně

Výstava Desítka

Vernisáž ve čtvrtek 18. 11. v 18 hodin v 8gallery.

Charitativní aukce – Umělci „dětem ulice“ 2021

Internetová aukce probíhá od 1. 12. do 9. 12. do 15.00 hodin na www.galerie-vltavin.cz. Sálová aukce proběhne 9. 12. od 17.00 hodin v Kamenném sále, Ostrovní 222/8, Praha 1.

KRIŠTOF KINTERA – Sorry, I feel little complicated

Vernisáž ve čtvrtek 23. 9. 2021 v 18 hodin v 8gallery.

ART INDEX POP-UP GALLERY

2—5/9 na adrese Újezd 11, Praha 5, Malá Strana.

Výstava MIDDLE OF EUROPE! COLLETT Prague | Munich

Slavnostní zahájení 3. 9. 2021 od 18:00 hodin v Giudecca Art District v Benátkách.

Krištof Kintera – Instalace sedmimetrové sochy v Litomyšli

Za co se modlí klacek. Krištof Kintera stvořil sedmimetrovou sochu pro Litomyšl.
Všichni autoři