Patrik Hábl

CZ EN
  • Narozen: 1975
  • Místo narození: Zlín
  • Působiště: Praha

Vzdělání:

1998 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Vladimíra Kokolii
1994–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Pavla Nešlehy

Patrik Hábl vystudoval VŠUP u prof. Pavla Nešlehy, absolvoval roční školení v grafickém ateliéru Mikoláše Axmanna, rok navštěvoval Akademii Muchina v Petrohradu a rok pražskou AVU, ateliér Vladimíra Kokolii. Momentálně pedagogicky působí na VŠUP. 

Jeho tvorba osciluje na pomezí experimentální malby a grafiky a je jakýmsi odrazem vnitřního světa autora, projektovaného do podoby abstraktních krajin. Jejich přítomnost je v obrazech jen tušená, jednotlivé prvky jsou zcela nekonkrétní a vznikají částečně dílem regulované náhody, nebo malířského experimentu. Hábl barvu na plátna nanáší, vymývá, otiskuje, lije, nechává stékat nebo zamrzat, a jednotlivé plány na sebe vrství v originálních barevných kombinacích. Háblovy obrazy v sobě často nesou i sakrální přesah, což dokládá například předvelikonoční instalace “postních obrazů” v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, nebo velkoformátová plátna v Centru současného umění Dox, kde proměnil poslední patro v Doxu v jakousi kapli. Hábl rád narušuje zaběhnuté postupy a nedělá mu problém vstoupit do architektury či veřejného prostoru, v níž zvládá velká měřítka, což prokázal v posledních realizacích. Jeho prostorové realizace v architektuře se nedávno staly součástí Paláce Drn a rekonstruovaného Paláce Špork, navržené oceněným architektem Stanislavem Fialou v roce 2017. Další umělecké vstupy do architektury lze nalézt v projektech Park Palmovka (Fišer+Aulík architekti), kde vytvořil monumentální obraz připomínající vodopád nebo nově ve Vinařství Lahofer ve Znojmě (Chybík+Kryštof Architekti, 2019), kde malby s názvem Vrstvy pokrývají celé klenby.  Patrik Hábl má za sebou více než 70 samostatných výstav po celém světě, např. v Miláně v galerii Spazio Ostrakon, v Kjótu v Galerii Gimlet Saas, v Grazu v QL Gallery nebo v loňském roce v Mnichově v Gallery Kalt. Jeho práce byla také zařazena do čtvrtého a šestého Pekingského mezinárodního uměleckého bienále. Hábl také vystupoval na skupinových výstavách v Paříži, New Yorku, Istanbulu a Curychu. Nedávno byl opětovně zařazen do mezinárodního Top výběru děl Londýnskou Sothebys v sekci Contemporary art, což se doposud žádnému českému žijícímu umělci nepodařilo. 

Je držitelem ceny Europol Award, Grafika roku 2019, nebo Waldesovy ceny. V současné době žije v Praze a působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Je členem sdružení Umělecká beseda a Hollar.

  • Born: 1975
  • Place of birth: Zlín
  • Workplace: Prague

Education:

1998 The Academy of Fine Arts in Prague, studio of Vladimír Kokolia
1994–2000 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, studio of Pavel Nešleha

Patrik Hábl graduated from the Academy of Art, Architecture and Design under prof. Pavel Nešleha, received a year of training in the graphic-design studio of Mikoláš Axmann, attended the Saint Petersburg’s State Academy of Art and Design for a year and the Academy of Fine Arts in Prague for a year in the studio of Vladimír Kokolia. He currently teaches at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague.

His work oscillates between experimental painting and graphics and is a kind of reflection of the inner world of the artist, projected in the form of abstract landscapes. Their presence in the paintings is only implied, the individual elements are completely non-specific and are partly the result of regulated chance or a painterly experiment. Hábl applies, washes, imprints, pours, lets paint run or freeze on his canvases, and layers the individual plans on top of each other in original color combinations. Hábl’s paintings often bear a sacred crossover, as evidenced, for example, by the pre-Easter installation of “Lenten paintings” in in the academic St. Salvator’s Church in Prague, or the large-scale canvases at the Dox Centre for Contemporary Art, where he transformed the last floor of Dox into a kind of chapel. Hábl likes to disrupt established practices and has no problem entering into architecture or public space where he can handle large scales, as he has demonstrated in his recent realizations. His spatial realizations in architecture have recently included the Drn Palace and the reconstructed Špork Palace, designed by award-winning architect Stanislav Fiala in 2017. Other artistic entries into architecture can be found in the projects Park Palmovka (Fišer+Aulík architects), where he created a monumental painting resembling a waterfall, or more recently in the Lahofer Winery in Znojmo (Chybík+Kryštof Architects, 2019), where paintings entitled Vrstvy (Layers) cover the entire vaulted ceiling. Patrik Hábl has had more than 70 solo exhibitions around the world, for example in Milan at Spazio Ostrakon Gallery, in Kyoto at Gimlet Saas Gallery, in Graz at QL Gallery or last year in Munich at Gallery Kalt. His work was also included in the fourth and sixth Beijing International Art Biennale. Hábl has been featured in group exhibitions in Paris, New York, Istanbul, and Zurich. Recently, he was again included in the International Top Selection of works by London’s Sotheby’s in the Contemporary Art section, something no living Czech artist has ever managed to do.

Hábl has been awarded the Europol Award, Graphic Designer of the Year 2019, and the Waldes Prize. He is currently living in Prague and teaching at the Academy of Art, Architecture and Design. He is a member of the associations Umělecká beseda and Hollar.

  • Pořadí
  • 2020 53
  • 2019 60

Nabídka děl

V případě zájmu o jiná díla autora, neuvedená v aktuální nabídce, nás prosím kontaktujte.
Rádi zprostředkujeme návštěvu ateliéru, nebo kontakt na autory, kteří nejsou uvedeni na těchto stránkách.

Více o autorovi

Lenka Lindaurová

nezávislý kritik/Independent criticism

Malíř Patrik Hábl patří k střední generaci umělců, která si jisté pozice na české scéně už vybudovala, ale o své místo v dějinách umění musí stále bojovat. Hábl patří k těm, kteří svými prezentacemi už teoretiky přesvědčili o významu své tvorby, a investice do jeho prací zdaleka není riziková. V jeho případě se sběratel nemusí bát ani extrémně velkých formátů: jejich hodnota jen poroste.

The painter Patrik Hábl is one of the middle generation of artists who have already established a certain position on the Czech scene, but he still has to fight for his place in the history of art. Hábl is among those whose presentations have already convinced theoreticians of the importance of their work and investing in his work is far from risky. In his case, the collector need not be afraid even of extremely large formats: their value will only increase.

Aktuality autora

Patrik Hábl – Asijské krajiny – Haiku

Vernisáž výstavy + debata s Petrem Vizinou se koná dne 6.1.2023 od 18:00 v Klánovické Besedě (KC BESEDA, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 Klánovice)

Patrik Hábl – Rozpuštěné obrazy

Komentovaná prohlídka k výstavě Rozpuštěné obrazy, Galerie Art Concept (Malá síň Mánesu), úterý 10.1. 2023 od 18.00.

Patrik Hábl – Meziprostory

Vernisáž v pátek 20.5. od 18:00 v pražské marslab POPup gallery.

Patrik Hábl – Tolik jiné přítomnosti

Komentovaná prohlídka s umělci 24. 2. 2022 v 18:00 v DOXu.

Patrik Hábl – Tolik jiné přítomnosti

Zahájení výstavy ve středu 26. 1. od 19.00 v DOXU.

Patrik Hábl – Vize

Zahájení výstavy ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 17:00 v Domě umění v Opavě.

Patrik Hábl a Yohei Kina – Asijské krajiny

Vernisáž výstavy v Galerii kritiků ve středu 17. listopadu v 18 hodin. 

Charitativní aukce – Umělci „dětem ulice“ 2021

Internetová aukce probíhá od 1. 12. do 9. 12. do 15.00 hodin na www.galerie-vltavin.cz. Sálová aukce proběhne 9. 12. od 17.00 hodin v Kamenném sále, Ostrovní 222/8, Praha 1.

Patrik Hábl – Obraz prostoru

Slavnostní zahájení výstavy 17. 9. od 16:00 v broumovském klášteře.

ART INDEX POP-UP GALLERY

2—5/9 na adrese Újezd 11, Praha 5, Malá Strana.
Všichni autoři